Informace o zpracování osobních údajů​

1. Kdo jsme a proč zpracováváme Vaše údaje?

Naším předmětem podnikání je obchodní a servisní činnost v IT a zprostředkovatelská činnost. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy a osvědčenými mezinárodními standardy. V následujících odstavcích se dozvíte, jaký je účel a právní základ pro zpracování osobních údajů.

1.1. Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

Základem pro zpracování osobních údajů je ochrana vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů dalších osob. Pod tento základ spadají následující operace:

 • zlepšování služeb
 • určení, obhajoba a vymáhání práv
 • ochrana majetku a osob
 • interní funkce nezbytné pro naši činnost (audit, řídící činnost, provoz IT, účetní a daňová evidence, administrativa atp.)

Proti zpracování založenému na oprávněných zájmech je možné podat námitku, kterou přezkoumáme a zhodnotíme, zda dané zpracování splňuje požadavky předpisů. Více o svých právech naleznete dále v tomto dokumentu.

1.2. Zpracování osobních údajů na základě právních povinností

Právní předpisy nám v některých případech ukládají povinnost vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:

 • uchování a archivace údajů dle zákonných požadavků (účetní a daňové předpisy, archivnictví aj.)plnění právních povinností (např. při zpracování informací v daňové, účetní nebo jiné administrativní oblasti)

2. Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme údaje, které potřebujeme k výkonu naší činnosti. Jedná se o všechny údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb.

Kategorie zpracovávaných údajů:

 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození případně rodné číslo, adresa trvalého pobytu)
 • kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

3. Odkud údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme:

 • přímo od Vás
 • z vlastní činnosti
 • od jiných osob

4. Komu můžeme údaje předat?

Osobní údaje mohou vedle správce, jeho zaměstnanců a osob pro něj činných zpracovávat také smluvní zpracovatelé nebo další správci, kteří se podílejí na zajištění našich služeb. Jedná se zejména o tyto kategorie Správců / Zpracovatelů:

 • Kategorie 1: Správci IT systémů – IT společnosti, které dodali sw a mají do aplikací přístup (do databází apod.) nebo je spravují (tedy mají možnost se k OÚ dostat)
 • Kategorie 2: Právní společnosti, exekutoři apod.
 • Kategorie 3: Externí účetní firma
 • Kategorie 4: Úřady státní správy a orgány veřejné moci (policie ČR, soudy, registr smluv apod.)

4.1. Mlčenlivost

Veškeré osoby, které s námi spolupracují, a které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení vašich údajů.

5. Kdy můžeme předat údaje do zahraničí?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru. V souladu s právními předpisy můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP, to ale jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy.

6. Jak s údaji pracujeme?

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwaru.

7. Jak dlouho máme údaje u sebe?

Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na několika faktorech, které se uplatní podle konkrétní situace, za které jsou osobní údaje zpracovávány. Zpracování se řídí Pravidly zpracování osobních údajů. Po ukončení dodávky nebo služby se osobní údaje dále zpracovávají z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů, a to po dobu nezbytně nutnou k jejich zajištění nebo výkonu. Lhůty se mohou lišit podle druhu zpracování osobního údaje nebo práva, kterého se údaje týkají. V případě některých dokumentů jsme povinní údaje, které jsou v nich obsažené, uchovávat ve lhůtách stanovených podle obecně závazných právních předpisů (zejm. v oblasti účetnictví, daní, pracovněprávní nebo archivnictví popř. podle zvláštního zákona pro zdravotnickou dokumentaci).

V případě udělení souhlasu probíhá zpracování do odvolání souhlasu, není-li přímo u souhlasu uvedeno jinak. Souhlas můžete kdykoli odvolat a tím zpracování ukončit.

8. Jaká jsou vaše práva?

Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů můžete využít následující práva:

Právo na informace

Máte právo obdržet informace před zpracováním i během zpracování na vaši žádost. Na požádání vám sdělíme, zda vaše osobní údaje zpracováváme a dále, pokud o to požádáte, informace o účelech, kategoriích údajů, příjemcích (kategoriích), době uchování (kritériích), vašich právech včetně možnosti se obrátit na dozorový úřad, zdrojích údajů (pokud nepocházejí od vás), automatizovaném individuálním rozhodování a předávání do třetí země nebo mezinárodní organizace (vhodných zárukách).

Právo na přístup

Kromě informací o zpracování máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.

Právo na opravu

Správce by měl zpracovávat přesné údaje. Při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu.

Právo na výmaz („být zapomenut“)

Máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy, pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který správce může použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).

Portabilita

Máte právo obdržet zpracovávané údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy, a které jste sami poskytli nebo které přímo vyplývají z vaší činnosti, ve strojově čitelném formátu. Platí jen pro automatizovaně zpracovávané údaje.

Právo vznést námitku

Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovém zpracování námitku a správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky vždy zastaví.

Právo na omezení

Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokud:

 • popíráte přesnost údajů, a to do doby, než správce přesnost ověří
 • údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými zájmy
 • zpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování

Právo na omezení

Můžete se obrátit na dohledový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) nebo soud.

Jak můžete svá práva uplatit?

 • e-mailem
 • datovou schránkou

Můžete se obrátit na našeho administrátora GDPR na emailové adrese obchod@akr1.cz, kde uvedete celé své jméno, kontaktní údaje a konkrétní obchodní sdělení, která již nechcete dostávat.